Stadgar

Stadgar

§ Old American Car Cruisers är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningen har till ändamål att ta till vara på intresse av amerikanska veteranbilar och verka får ett gott anseende hos allmänheten


§ Föreningens medlemmar utgöres av årligen betalande personer som skall ha fyllt 18 år. För att bli medlem i föreningen krävs en ansökan och styrelsebeslut, medlemskapet är enskilt. Medlem har rösträtt på föreningsmöten och årsmöten. Det åligger medlem att följa föreningens stadgar och alltid uppträda så att han/hon är en heder för föreningen.


§ Varje medlem erhåller ett exemplar av dessa stadgar.


§ Föreningsmöten och årsmöte skall utlysas minst en månad i förväg. Kallelse till årsmöte görs per post. Föreningen ska hålla årsmöte och minst ett medlemsmöte per år samt styrelsemöte vid behov.


§ Styrelsen består av ordförande (2år), vice ordförande (2år), sekreterare (2år), kassör (2år), evanemangskommitteansvarig (1år), 2 st ledamöter (2år) som välj på årsmöte. Styrelsen beslutar över löpande frågor under verksamhetsåret. För att styrelsen skall vara beslutmässig krävs att majoriteten av styrelsens medlemmar är närvarande.


§ Verksamhetsåret löper from 1 oktober tom 30 september. Årsmötet skall hållas under november månad, då beslut om medlemsavgift tas för kommande år.


§ Röstning på samtliga möten sker med handuppräckning vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten skall avgöra. Utlyst föreningsmöte är beslutsmässigt oberoende av antalet röstberättigade deltagare.


§ För att dessa stadgar skall ändras krävs 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid årsmötet. Nytt stadgeförslag skall finnas styrelsen till handa 1 månad före årsmötet.


§ Styrelsen har rätt att efter varning utesluta medlem som handlar i strid mot stadgarna och/eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Om medlem mister sitt körkort på grund av rattonykterhet eller drogmissbruk så mister den även sitt medlemskap i föreningen utan föregående varning.


§ För upplösning av föreningen krävs beslut på ordinarie årsmöte med minst hela styrelsen och 2/3 av antalet närvarande medlemmar. I beslut om upplösning av föreningen skall anges vad föreningens eventuella tillgångar skall andvändas till.